Прописи

Устав Републике Србије

Устав Републике Србије

Закон о општем управном поступку

Закон о општем управном поступку

Закон о државном премеру и катастру

Закон о државном премеру и катастру

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Закон о судским таксама

Закон о судским таксама

Закон о хипотеци

Закон о хипотеци

Закон о облигационим односима

Закон о облигационим односима

Закон о парничном поступку

Закон о парничном поступку

Закон о стечају

Закон о стечају

Закон о привредним друштвима

Закон о привредним друштвима

Закон о полицији

Закон о полицији

Закон о комуналним делатностима

Закон о комуналним делатностима

Закон о јавним предузећима

Закон о јавним предузећима

Закон о извршењу и обезбеђењу - Службени гласник РС бр.31/2011

Закон о извршењу и обезбеђењу - Службени гласник РС бр.31/2011

Закон о извршењу и обезбеђењу - Службени гласник РС бр.106/2015

Закон о извршењу и обезбеђењу - Службени гласник РС бр.106/2015

Аутентично тумачење одредбе члана 48. ЗИО - Службени гласник РС бр. 106/2016

Аутентично тумачење одредбе члана 48. ЗИО - Службени гласник РС бр. 106/2016

 

Прописи Министарства правде
(Акти Министарства)
Прописи Коморе јавних извршитеља
(Акти Коморе)