КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/menu.inc).

На основу Одлуке Извршног одбора донете на седници одржаној дана 03.09.2015. године, а у складу са чланом 47. Статута Коморе извршитеља Републике Србије, председник Извршног одбора Коморе извршитеља дана 04.09.2015. године расписује 

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
 
Опис послова:
 
Обавља све административно-техничке послове за потребе органа управљања Коморе:
1.      позиви, записници са седница, скупштина и органа управљања Коморе, дописи и др.,
2.      Врши пријем, прегледање, завођење и достављање аката у рад Службе;
3.      класификује и евидентира предмете;
4.      води евиденције одлука, закључака и других аката органа Коморе;
5.      води прописане деловоднике; именике; евиденције и регистре;
6.      води именик извршитеља, ортачких друштава извршитеља и заменика извршитеља;
7.      формира и чува досијеа извршитеља;
8.      врши експедицију поште;
9.      даје обавештења у вези са кретањем предмета;
10.  води евиденције одлука, закључака и других аката органа Коморе;
11.  стара се о уредном вођењу и чувању архиве и архивске грађе комора;
12.  обавља секретарске послове за Председника и друге носиоце функција по налогу Генералног секретара Коморе;
13.  Послови репрезентације;
обавља и друге послове по налозима Генералног секретара.
 
За наведено радно место кандидат мора да поседује следећа знања:
- правно-биротехничка средња школа,  економска школа или гимназија;
- знање рада на рачунару;
- предност знање енглеског језика;
- организационе вештине;
- радно искуство- 1 година.

За наведено радно место кандидат мора испуњавати следеће услове:

• Да је држављанин Републике Србије
• Да је пунолетно лице
• Да има општу здравствену способност
• Да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
 
За кандидате може бити оргнизовано полагање теста или усмени разговор ради одабира.
 Кандидати су обавезни да доставе следећа документа:
• Уверење о држављанству
• Извод из матичне књиге рођених
• Оверена фотокопија дипломе
• Уверење да кандидат није осуђиван и да није под истрагом
• Доказ о радном стажу (фотокопија радне књижице или потврда послодавца)
• Лекарско уверење
• Радна биографија са контакт телефоном и адресом
 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:
Комора извршитеља Републике Србије
Улица Његошева 73
11000 Београд
 
Јавни оглас је објављен на интернет презентацији Коморе извршитеља (www.komoraizvrsitelja.rs  ).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија ће одбацити.
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Детаљније информације се могу добити електронском поштом на адресу office@komoraizvrsitelja.rs  и на број тел. 011/2444329
 

2021 © СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА. | www.komoraizvrsitelja.rs  WiLANd
КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР | Komora Izvršitelja

Error

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc:2773) in drupal_send_headers() (line 1232 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in drupal_page_footer() (line 2779 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.