ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ – ПРОГРАМ ЗА РАД ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Република Србиja
Комора јавних извршитеља
Његошева бр.73
Београд
Датум: 19.4.2023. године

П О З И В

Комора јавних извршитеља упућује позив заинтересованим привредним друштвима и предузетницима да учествују у преговарачком поступку ради откупа постојећег или израде новог програма за рад јавних извршитеља.

Главни циљеви које програм мора да обезбеди јесу вођење евиденције о раду јавних извршитеља и побољшавање ефикасности у поступању, уз истовремено поштовање свих позитивних прописа, а нарочито:

 1. Закона о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 99/2011 – др. закон, 109/2013 – одлука УС, 55/2014 и 139/2014)
 2. Закона о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС”, бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење, 54/2019 и 9/2020 – аутентично тумачење)
 3. Правилника о Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља (“Службени гласник РС”, бр. 50/2012 и 4/ 2016)
 4. Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом “(“Службени гласник РС”,  број 37/2016).
 5. Јавноизвршитељске тарифе (“Службени гласник РС” број 59/2016).
 6. Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом (“Службени гласник РС”, бр. 37/2016, 50/2018, 47/2019, 6/2020, 105/2020 и 152/2020).
 7. Јавноизвршитељске тарифе (“Службени гласник РС” број 93/2019).
 8. Правилника о поступку добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка (“Службени гласник РС”, број 90/2019).
 9. Правилника о организацији и поступку електронског јавног надметања (“Службени гласник РС”,  број 14/2020).
 10. Правилника о начину подношења предлога за извршење на основу извршне или веродостојне исправе у електронском облику (“Службени гласник РС”, број 30/2021).
 11. Правилника о достављању електронским путем између јавног извршитеља и других органа (“Службени гласник РС”, број 30/202).
 12.  Измене Јавноизвршитељске тарифе (“Службени гласник РС”, број 15/2023).
 13.  и других.

Потребно је да, сва заинтересована привредна друштва и предузетници доставе писмено своје идентификационе податке (назив, МБ, ПИБ, контакт податке) на адресу Коморе јавних извршитеља, Београд, Његошева 73/3 или на office@komoraizvrsitelja.rs, најкасније до  30.06.2023. године. Привредна друштва и предузетници који се пријаве на овај позив биће позвани ради презентације већ постојећег програма уколико га поседују, односно презентације идеје ради израде новог. Након презентације, понуђачи ће бити позвани да дају рокове за ипмплементацију софтвера и цену посла.