ДНЕВНИ ЛИСТ “ПОЛИТИКА”: ИЗВРШИТЕЉИ ГЛЕДАЈУ У КАТАСТАР, А ВЛАСНИЦИ СТАНОВА У УГОВОР

Тема недеље „Политике” била је повод за расправу извршитеља на Копаонику. – Правници апелују да се купци некретнина одмах упишу у катастар. 

Тре­ћи­на свих не­по­крет­но­сти у Ср­би­ји ни­је упи­са­на ка­та­стар, ре­че­но је ју­че на тре­ћем го­ди­шњем са­ве­то­ва­њу јав­них из­вр­ши­те­ља на Ко­па­о­ни­ку. Су­ди­ја Вр­хов­ног ка­са­ци­о­ног су­да Пре­драг Три­фу­но­вић об­ја­снио је да је то не­пре­ци­зан по­да­так и да се за­пра­во не зна тач­но ко­ли­ко ста­но­ва, ку­ћа, по­слов­ног про­сто­ра и зе­мљи­шта ни­је упи­са­но у ка­та­стар. То не зна ни Ре­пу­блич­ки ге­о­дет­ски за­вод.
За из­вр­ши­те­ље је ме­ро­дав­но оно што пи­ше у ка­та­стру не­по­крет­но­сти. Вла­сни­ком сма­тра­ју оно­га ко је та­мо упи­сан, а не оно­га ко им по­ка­зу­је уго­вор да је ку­пио стан и пла­тио га. 
– Нај­у­глед­ни­ји срп­ски лист „По­ли­ти­ка” пи­сао је пре три­де­се­так да­на да је јед­на по­ро­ди­ца оста­ла без ста­на у ко­јем је жи­ве­ла 25 го­ди­на, због ду­га пред­у­зе­ћа „Же­ле­зни­це Ср­би­је” пре­ма сво­јим рад­ни­ци­ма као по­ве­ри­о­ци­ма. Иако је сво­ји­на сте­че­на уго­во­ром о от­ку­пу ста­на од „Же­ле­зни­ца”, љу­ди су оста­ли без ста­на јер се он у књи­га­ма во­ди на пред­у­зе­ће – ре­као је су­ди­ја Три­фу­но­вић на ју­че­ра­шњој рас­пра­ви, ко­јој је при­су­ство­ва­ло око две сто­ти­не из­вр­ши­те­ља и адво­ка­та.
У „Те­ми не­де­ље” на­шег ли­ста, под на­сло­вом „Ста­но­ви у зо­ни су­мра­ка”, на­ве­ли смо не­ко­ли­ко слу­ча­је­ва (из Бе­о­гра­да, Ле­сков­ца и Вр­ба­са) у ко­ји­ма су вла­сни­ци ста­но­ва оста­ли без сво­јих не­крет­ни­на за­то што су бив­ши вла­сни­ци има­ли ду­го­ве пре­ма бан­ка­ма или дру­гим по­ве­ри­о­ци­ма. Став Ко­мо­ре из­вр­ши­те­ља, Адво­кат­ске ко­мо­ре и Ре­пу­блич­ког ге­о­дет­ског за­во­да био је исти – да је ка­та­стар ја­чи од уго­во­ра. 
Ме­ђу­тим, ју­че су се на рас­пра­ви чу­ла и дру­га­чи­ја ми­шље­ња. Ви­де­ло се да су и са­ми из­вр­ши­те­љи по­де­ље­ни и да у свом по­слу на­и­ла­зе на те­шке жи­вот­не си­ту­а­ци­је.

Није познато ко­ли­ко ста­но­ва, ку­ћа, по­слов­ног про­сто­ра и зе­мљи­шта ни­је упи­са­но у ка­та­стар

– Кад гра­ђа­нин оста­не без ста­на због ту­ђег ду­га, све се сво­ди на обра­зло­же­ње: „Сам си крив што се ни­си на вре­ме упи­сао у ка­та­стар. Шта си че­као? Ко­ји је мо­тив да се не упи­шеш?” У Не­мач­кој се ин­си­сти­ра на упи­су у ка­та­стар. Та­мо куп­ци не спа­ва­ју док се не из­вр­ши упис у зе­мљи­шне књи­ге. У Фран­цу­ској је пот­пу­но дру­га­чи­је – но­си­лац пра­ва сво­ји­не по­ста­је се мо­мен­том за­кљу­че­ња уго­во­ра. Та­ко би тре­ба­ло да је и код нас – ре­као је Три­фу­но­вић.
Да се из­вр­ши­те­љи на­ла­зе у не­бра­ном гро­жђу, би­ло је ја­сно кад се из пу­бли­ке за реч ја­вио Зо­ран Ду­кић из Ја­го­ди­не.
– Слу­шам ов­де про­фе­со­ра Прав­ног фа­кул­те­та ко­ји за­сту­па јед­но ста­но­ви­ште, па су­ди­ју Вр­хов­ног су­да ко­ји има са­свим дру­га­чи­је ми­шље­ње, па су­ди­ју При­вред­ног су­да, ко­ја је бли­жа ми­шље­њу про­фе­со­ра, а он­да чу­јем и апла­у­зе из пу­бли­ке на из­ла­га­ње су­ди­је Три­фу­но­ви­ћа. Ја вас са­да као струч­ња­ке пи­там: Шта ја да ра­дим пред љу­ди­ма? Ка­жи­те ми! Ја од­го­ва­рам сво­јом имо­ви­ном за оно што ура­дим као јав­ни из­вр­ши­тељ – био је искрен и отво­рен Ду­кић и за­слу­жио апла­уз це­ле са­ле.
Кон­кре­тан од­го­вор, ме­ђу­тим, ни­је до­био – јер га не­ма.
Из­вр­ши­тељ Мир­ја­на Ди­ми­три­је­вић ре­кла је да упис у ка­та­стар ко­шта 9.000 ди­на­ра, па да ни­је ја­сно за­што се гра­ђа­ни не упи­су­ју кад су већ за ку­по­ви­ну ста­на да­ли ви­ше де­се­ти­на хи­ља­да евра. 
– Прак­са по­ка­зу­је да је са­мо око 20 од­сто са­ве­сних ку­па­ца у спор­ним слу­ча­је­ви­ма, оних ко­ји за­и­ста ни­су зна­ли да про­да­вац ста­на има дуг и да тај стан мо­же би­ти пред­мет на­пла­те по­тра­жи­ва­ња. У оста­лих 80 од­сто слу­ча­је­ва реч је о фик­тив­ним уго­во­ри­ма, кад се фик­тив­ном про­да­јом ста­на из­и­гра­ва по­ве­ри­лац и из­бе­га­ва на­пла­та ду­га – ре­кла је Мир­ја­на Ди­ми­три­је­вић.
– Да ли ће­те по том осно­ву по­пи­са­ти и про­да­ти по­ла Ср­би­је ту­ђих ста­но­ва и ку­ћа? – пи­та­ла је Ја­сми­на Ми­лу­ти­но­вић, пред­сед­ни­ца Адво­кат­ске ко­мо­ре Чач­ка. Ре­кла је да са­мо суд мо­же да утвр­ди шта је чи­ја сво­ји­на, а не из­вр­ши­те­љи, ко­ји су овла­шће­ни да из­вр­ше на­пла­ту ду­го­ва.
Из­вр­ши­те­љи апе­лу­ју на гра­ђа­не да од­мах при ку­по­ви­ни ста­на из­вр­ше упис сво­ји­не у ка­та­стар, а на­гла­ша­ва­ју да би о то­ме тре­ба­ло да во­де ра­чу­на и јав­ни бе­ле­жни­ци при­ли­ком ове­ре ку­по­про­дај­них уго­во­ра.

Преузето са линка:

http://www.politika.rs/scc/clanak/377504/Izvrsitelji-gledaju-u-katastar-…