ИЗГЛАСАН НОВИ ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Народна скупштина Републике Србије изгласала је нови Закон о извршењу и обезбеђењу у петак 18. децембра. Захваљујући овом закону, поново је могућа жалба на решење о извршењу, а уређен је и поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирију потраживања извршних поверилаца, поступак обезбеђења потраживања и положај јавних извршитеља. Жалбом је могуће побити решење првостепеног суда или јавног извршитља, ако законом није одређено да жалба није дозвољена или да се такво решење побија приговором, док се приговор подноси против решења донетог о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе, против других решења првостепеног суда или јавног извршитеља одређених законом, и као приговор трећег лица.Жалба, али и приговор, могу да се изјаве само једном против једног решења, а суд који решава о жалби или приговору мора да преиначи, потврди или укине првостепено решење. Одлучивање о предмету за извршење је у искључивој надлежности суда, а изузетак су такозвани комунални предмети, када о предлогу за извршење одлучују извршитељи. За спровођење извршења надлежни су и судови и јавни извршитељи, а укида се такозвана паралелна надлежност суда и извршитеља за спровођење извршења, док су судови искључиво надлежни да спроводе извршење заједничком продајом непокретности. Прописано је да се извршење на заради, плати или пензији може спровести у висини до две трећине, односно до њихове половине ако је њихов износ једнак или мањи од минималне зараде. Такође, извршитељ је дужан да тај новац уплати на рачун кој је прописан за наплату судских такси, а да 10 одсто задржи за себе. Усвојени закон предвиђа да јавни извршитељ делује у интересу законитог извршења, да се стара и о интересима дужника, а не само интересима повериоца, а пооштрена је и његова дисциплинска одговорност.

Усвојеним изменама Закона о судским таксама, због преношења одређених надлежности, грађани се ослобађају плаћања појединих такси. Промењен је износ вредности у којима такса може да се плати таксеним маркама са 1.000 на 5.000 динара, а преко тог износа искључиво у готовом новцу. Странке у ванпарничном поступку, међутим, ослобођене су плаћања такси за радње и поступке које је суд поверио јавном бележнику. 

Такође, извршитељи ће се од сада називати „јавним извршитељима“, а поред испита за извршитеље, мораће да положе и правосудни испит до 1. јануара 2018.Чланом 6. Предлога закона предвиђено је да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредба која се тиче промене стварне надлежности виших судова у извршном поступку и поступку обезбеђења ступа на снагу када и нови Закон о извршењу и обезбеђењу, тј. 1. јула 2016. године.