ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

На предлог 131 посланика је дана 4. децембра 2014. године, по хитном поступку, ушао у процедуру Народне скупштине Републике Србије, предлог Закона о измени и допуни Закона о извршењу и обезбеђењу из 2011. године.

Нацртом Закона предвиђа се измена само члана 252 ЗИО, познатог по томе што исти тренутно, за разлику од уобичајене праксе, месну надлежности извршитеља у посебном поступку за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга, утврђује према пребивалишту, боравишту, односно седишту извршног повериоца, а не извршног дужника, као општој месној надлежности за поступање у грађанским стварима у Републици. Предложеним изменама би се управо наведена специфичност овог посебног поступка уподобила генералном правилу па би, тако, извршитељи и у посебном поступку за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга били надлежни према пребивалишту, боравишту, односно седишту извршног дужника, а не како је сада случај.

Истим чланом би се, такође, уредио и начин на који се извршни поверилац у посебном поступку обраћа извршитељу својим предлогом за извршење, уводећи обавезу извршног повериоца да се прво обрати Комори извршитеља са захтевом да му се додели име извршитеља коме свој предлог за извршење треба да поднесе, са обавезом Коморе да на тај захтев одговори у року од 5 дана од дана пријема, водећи рачуна да се извршитељи одређују равномерно, према азбучном реду њиховог уписа у Именик извршитеља, као и да је за поступање надлежан извршитељ на чијем подручју се налази пребивалиште, боравиште, односно седиште извршног дужника.

У случају да Комора не одговори на захтев извршног повериоца у наведеном року, извршни поверилац одређује извршитеља на чијем седишту извршни дужник има пребивалиште, боравиште, односно седиште.

Значајна процедурална новина би се предложеном изменом тицала и писаних доказа које би извршни поверилац уз своје предлоге морао достављати извршитељу, под претњом одбацивања предлога, и то одговор Коморе извршитеља којим је за поступање исти одређен, односно доказ да му Комора није одговорила у прописано року, као и, свакако најзначајнији, доказ да је пре подношења предлога за извршење извршном дужнику доставио опомену да испуни своју обавезу, препорученом пошиљком на адресу извршног дужника из члана 29 ЗИО, односно код правних лица или предузетника се ради о адреси седишта како је исто уписано у регистру АПР-а, а код физичких лица на адресу пребивалишта или боравишта уписаног код органа надлежног за вођење евиденције о личним картама.

Такође, предложеном изменом доношење општег акта којим би се ближе одредили садржина и начин подношења захтева извршног повериоца Комори извршитеља, садржина одговора Коморе и начин достављања одговора Коморе извршном повериоцу, би био у надлежности Коморе извршитеља, а сам акт би морао бити потврђен од стране министра надлежног за послове правосуђа. Овај акт би Комора извршитеља била дужна да донесе у року од 15 дана од дана ступања на снагу предложеног Закона о изменама и допунама ЗИО.