ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Комора јавних извршитеља објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

на одређено време од годину дана, ради замене привремено одсутног запосленог

Опис послова:

– Обавља послове пријема, прегледања, завођења и достављања аката у рад Стручне службе,

– Води и ажурира евиденције података о јавним извршитељима, ортачким друштвима јавних извршитеља и заменицима јавних извршитеља,

– Формира, ажурира и чува досијеа јавних извршитеља,

– Формира, ажурира и чува досијеа запослених у Стручној служби,

– Води деловоднике улазних и излазних аката и регистре Коморе,

– Стара се о уредном вођењу и чувању архиве и архивске грађе Коморе,

– Обавља послове експедиције поште,

– Води евиденцију потраживања чланарина и евиденцију плаћених чланарина,

– Израђује рачуне које издаје Комора,

– Води евиденције плаћања и рачуна,

– Сарађује са књиговодственом агенцијом у вези са рачуноводственим и финансијским пословима,

– Попуњавање захтева и достављање података за јавне извршитеље банкама, фондовима и другим органима и институцијама,

– Обавља секретарске послове за потребе органа и Стручне службе Коморе (заказивање пријема странака, заказивање састанака, послови репрезентације, административно-технички послови),

– Обавља друге послове по налогу генералног секретара 

Услови за обављање послова радног места:

  • ВШ или ССС друштвених наука;
  •  знање рада на рачунару (MS Office paket i internet);
  • знање енглеског језика;
  • најмање 3 године радног искуства.

За наведено радно место кандидат мора испуњавати опште услове прописане Законом о раду

Место рада: Београд

Пријаве са биографијом (CV-ом) се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Коморе јавних извршитеља www.komoraizvrsitelja.rs

Конкурс се објављује на интернет страници Коморе јавних извршитеља дана 31.5.2022. године.

Конкурс се објављује и посредством других оглашивача.

Пријаве са биографијом (CV-ом) подносе се електронским путем на е-маил адресу konkurs@komoraizvrsitelja.rs

На разговор ће бити позвани кандидати који уђу у ужи избор.

За кандидате може бити организовано тестирање и провера знања и вештина.

Информације поводом конкурса могу се добити сваког радног дана путем броја телефона 011/2444329 у времену од 12-14 часова

Напомене:

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.