ЈАВНИ ОГЛАС

На основу Одлуке Извршног одбора донете на 35. седници одржаној дана 22.7.2014. године, а у складу са чланом 47. Статута Коморе извршитеља Републике Србије, председник Извршног одбора Коморе извршитеља дана 5.8.2014. године :

                                                                     ОБЈАВЉУЈЕ

                                            ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

– два дипломирана правника

– на одређено време. 

За наведено радно место кандидат мора испуњавати следеће услове:

§ Да је држављанин Републике Србије,

§ Да је пунолетно лице,

§ Да има општу здравствену способност,

§ Да је дипломирао на правном факултету (висока стручна спрема),

§ Да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 

§ Да има најмање две године радног искуства на пословима правне струке након завршеног правног факултета,

§ Познавање енглеског језика и 

§ Познавање рада на рачунару.

Предност имају кандидати који познају више страних језика.

За кандидате може бити оргнизовано полагање теста или усмени разговор ради одабира.

Изабрани кандидати ће провести три месеца на пробном раду.

Кандидати су обавезни да доставе следећа документа:

§ Уверење о држављанству, 

§ Извод из матичне књиге рођених, 

§ Оверена фотокопија дипломе,

§ Уверење да кандидат није осуђиван и да није под истрагом,

§ Доказ о радном стажу (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),

§ Лекарско уверење и

§ Радна биографија са контакт телефоном и адресом.

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:

Комора извршитеља Републике Србије

Улица Његошева 73

11000 Београд

Јавни оглас је објављен у дневном листу „Новости“ и на Интернет презентацији Коморе извршитеља (www.komoraizvrsitelјa.rs ).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија ће одбацити. 

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Неда Петровић. Детаљније информације се могу добити електронском поштом на адреси: office@komoraizvrsitelјa.rs и на број телефона: 011/41 41 144.