КОНКУРС – БИЛТЕН КОМОРЕ

КОНКУРС – БИЛТЕН КОМОРЕ 

КОМОРА ИЗВРШИТЕЉА

Комора извршитеља обавештава правничку и другу научну и стручну јавност да расписује

КОНКУРС

за пријем и објављивање писаних радова – реферата поводом објављивања другог броја Билтена Коморе извршитеља.

Сами кандидати бирају ниже наведене области и категорије у којима се може конкурисати означавајући тему по слободном избору.

Одлуку о пријему и објављивању рада доноси Уређивачки одбор Билтена.

Одлуку о плаћању ауторске накнаде, на предлог Уређивачког одбора, доноси одговарајући орган Коморе, а према ниже наведеним критеријумима.

Области у којима се може конкурисати јесу:

1. Извршитељство као правосудна професија – појам извршитељства и извршитеља, историјат, упоредно-правни приказ, будућност извршитељства као правосудне професије, тенденције у међународној и домаћој пракси.

2. Извршење и обезбеђење у теорији и правосудној пракси: преглед више примера са датим заједничким закључком (критичким, афирмативним, критичко-афирмативиним); преглед једног примера (могуће и хипотетичког) са теоријски поткрепљеном критиком или оправдањем.

3. Извршни поступак – изазови и одговори (преглед спорних законских решења и њихове примене у пракси – могуће и на хипотетичком примеру).

Ауторска накнада ће се исплаћивати само оним ауторима чији радови буду прихваћени за објављивање од стране Уређивачког одбора и то уколико задовољавају стандарде:

– оригиналног научног рада – 15.000,00 динара по раду (без обзира на број аутора)

– стручног рада – 12.000,00 динара по раду (без обзира на број аутора).

Уређивачки одбор задржава право да за поједине прихваћене радове, а који то својом садржином оправдавају, предложи надлежном органу Коморе исплату ауторске накнаде у већим износима од претходно наведених.

Радови који буду прихваћени за објаву, а који не задовољавају критеријуме оригиналног научног рада, односно стручног рада, биће сврстани у категорију прегледних чланака, односно стручне праксе.

Уколико рад не испуњава услове за оригинални научни рад или стручни рад, а испуњава за друге две категорије, од аутора ће бити затражена посебна сагласност за објаву рада.

Услови конкурса:

Дужина рада за оригиналне научне радове и стручне радове јесте ауторски табак, са двоструким проредом. Резиме (пола странице) на српском и енглеском / француском / немачком језику, као и списак коришћене литературе цитираних аутора у фуснотама.

Дужина радова у категоријама прегледних чланака, односно стручне праксе није одређена.

Аутор приликом предаје рада мора навести на првој страници своје име, презиме, звање и занимање, потпуну адресу на којој прима пошту и контакт телефон. Уколико аутор не наведе наведене податке, његов рад неће бити узет у разматрање.

Аутор приликом предаје рада назначава за коју наведену област конкурише, као и за коју категорију: оригинални научни рад, стручни рад, прегледни чланак, стручна пракса. 

Одређени број радова ће се објавити по позиву.

Радове слати искључиво на E-mail aдресу: office@komoraizvrsitelјa.rs, најкасније до 25.06.2015. године.

Обавештење о прихваћеним радовима биће објављено најкасније до 10.07.2015. године на сајту Коморе извршитеља.