КОНКУРС – БИЛТЕН КОМОРЕ

Комора извршитеља обавештава правничку и другу научну и стручну јавност да расписује

К О Н К У Р С

За пријем и објављивање писаних радова – реферата поводом објављивања трећег броја Билтена Коморе извршитеља

Тема броја је ”У сусрет новом Закону о извршењу и обезбеђењу”, који је објављен у ”Службеном гласнику РС” бр. 106/2015, а који ступа на снагу 01.07.2016. године, осим неколицине таксативно наведених чланова.  

Одлуку о пријему и објављивању рада доноси Уређивачки одбор Билтена.

Одлуку о плаћању ауторске накнаде, на предлог Уређивачког одбора, доноси одговарајући орган Коморе, а према ниже наведеним критеријумима.

Ауторска накнада ће се исплаћивати само оним ауторима чији радови буду прихваћени за објављивање од стране  Уређивачког одбора и то уколико задовољавају стандарде:

– оригиналног научног рада – 15.000,00 динара по раду (без обзира на број аутора)

– стручног рада – 12.000,00 динара по раду (без обзира на број аутора).

Уређивачки одбор задржава право да за поједине прихваћене радове, а који то својом садржином оправдавају, предложи надлежном органу Коморе исплату ауторске накнаде у већим износима од претходно наведених.

Радови који буду прихваћени за објаву, а који не задовољавају критеријуме оригиналног научног рада, односно стручног рада, биће сврстани у категорију прегледних чланака, односно стручне праксе.

Аутор приликом предаје рада мора навести на првој страници своје име, презиме, звање и занимање, потпуну адресу на којој прима пошту и контакт телефон. Уколико аутор не означи наведене податке, његов рад неће бити узет у разматрање. Приликом сачињавања рада, аутор је дужан да се придржава Упутства за ауторе, које се заједно са овим конкурсом објављује на интернет страници Коморе извршитеља.

Одређени број радова биће објављен по позиву.

Радове слати искључиво на е-mail aдресу: office@komoraizvrsitelјa.rs, најкасније до 29.02.2016. године.

Сваки аутор који достави рад за потребе конкурса, непосредно ће од стране Уређивачког одбора Билтена бити обавештен о томе да ли је рад прихваћен.