КОНКУРС – БИЛТЕН КОМОРЕ

Комора јавних извршитеља обавештава правничку и другу научну и стручну јавност да расписује  

КОНКУРС

за пријем и објављивање писаних радова – реферата поводом објављивања петог броја Билтена Коморе јавних извршитеља

Одлуку о пријему и објављивању рада доноси уређивачки одбор Билтена.

Одлуку о плаћању ауторске накнаде, на предлог Уређивачког одбора, доноси одговарајући орган Коморе.

Ауторска накнада ће се исплаћивати само оним ауторима чији радови буду прихваћени за објављивање од стране  Уређивачког одбора и то уколико задовољавају стандарде  стручног рада, а у износу од 12.000,00 динара по раду (без обзира на број аутора).

Уређивачки одбор задржава право да за поједине прихваћене радове, а који то својом садржином оправдавају, предложи надлежном органу Коморе исплату ауторске накнаде у већим износима од претходно наведених.

Аутор приликом предаје рада мора навести на првој страници своје име, презиме, звање и занимање, потпуну адресу на којој прима пошту и контакт телефон. Уколико аутор не наведе наведене податке, његов рад неће бити узет у разматрање. Приликом сачињавања рада, аутор је дужан да се придржава Упутства за ауторе, које се заједно са овим конкурсом објављаје на интернет страници Коморе јаних извршитеља.

Одређени број радова ће се објавити по позиву.

Радове слати искључиво на и-мејл aдресу: office@komoraizvrsitelјa.rs, најкасније до 01.12.2017. године.

Сваки аутор који достави рад за потребе конкурса, непосредно ће од стране Уређивачког одбора Билтена бити обавештен о томе да ли је рад прихваћен.

Документа: