КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

На основу Одлуке Извршног одбора донете на седници одржаној дана 03.09.2015. године, а у складу са чланом 47. Статута Коморе извршитеља Републике Србије, председник Извршног одбора Коморе извршитеља дана 04.09.2015. године расписује 

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 
 
Опис послова:
1.Организује рад службе;
2. Брине о развоју и унапређењу пословања Коморе (стратешко и оперативно планирање) у договору и по налогу Извршног одбора Коморе;
3. Стара се оперативно о свим средствима Коморе;
4.  Спроводи одлуке Извршног одбора и Председника коморе;
5. Коориднира израду  нацрта извештаја, анализа, планова, програма и информација по налозима носилаца функција и органа управљања Коморе;
6. врши надзор (анализе и извештавање);
7. обавља припреме аката у сарадњи са Извршним одбором Коморе;
8. стара се о спровођењу општих аката, одлука и директних налога органа Коморе који су стављени у задатак Служби;
9. припрема нацрте финансијских планова Коморе;
10. врши координацију са Министарством Правде и интерним органима Коморе;
11. врши оперативну координацију са локалним канцеларијама;
12. обавља и друге послове по налозима органа управљања и носилаца функција Коморе.
 
За наведено радно место кандидат мора да поседује следећа знања:
·         Висока стручна спрема из области права, економије, политичких наука или организационих наука;
·         Знање енглеског језика (предност знање још једног светског језика);
·         Знање рада на рачунару;
·         Менаџерске вештине;
·         Вештине вођења и управљања;
·         Изражене вештине комуникације;
·         Познавање финансијa;
·         Радно искуство: минимум 8 година.
 
За наведено радно место кандидат мора испуњавати следеће услове:
• Да је држављанин Републике Србије
• Да је пунолетно лице
• Да има општу здравствену способност
• Да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
 
За кандидате може бити оргнизовано полагање теста или усмени разговор ради одабира.
 Кандидати су обавезни да доставе следећа документа:
• Уверење о држављанству
• Извод из матичне књиге рођених
• Оверена фотокопија дипломе
• Уверење да кандидат није осуђиван и да није под истрагом
• Доказ о радном стажу (фотокопија радне књижице или потврда послодавца)
• Лекарско уверење
• Радна биографија са контакт телефоном и адресом
 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:
Комора извршитеља Републике Србије
Улица Његошева 73
11000 Београд
 
Јавни оглас је објављен на интернет презентацији Коморе извршитеља (www.komoraizvrsitelja.rs  ).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија ће одбацити.
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Детаљније информације се могу добити електронском поштом на адресу office@komoraizvrsitelja.rs  и на број тел. 011/2444329