КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ВИШИ САВЕТНИК ЗА НАДЗОР

На основу Одлуке Извршног одбора донете на седници одржаној дана 03.09.2015. године, а у складу са чланом 47. Статута Коморе извршитеља Републике Србије, председник Извршног одбора Коморе извршитеља дана 04.09.2015. године расписује 

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
ВИШИ САВЕТНИК ЗА НАДЗОР
Опис послова:
 
1.         кординација система надзора;
2.         обављање и спровођење надзора у складу са општим актом Коморе;
3.         технички обрађује поднеске дисциплинских органа у свим фазама поступка;
4.         технички обрађује писмене отправке одлука дисциплинских органа Коморе
5.         води евиденције дисциплинских одлука;
6.         Рад на притужбама подносиоца у складу са законом;
7.         анализа и прикупљање података;
8.         обједињавање извештаја,
9.         ревизија;
10.       обавља и друге послове по налозима Генералног секретара.
 
За наведено радно место кандидат мора да поседује следећа знања:
 
Висока стручна спрема правних наука
Знање рада на рачунару;
Предност знања енглеског језика                   
Положен испит за извршитеља;
Пожељно финансијско знање и вештине
Радно искуство: минимум 5 година

За наведено радно место кандидат мора испуњавати следеће услове:

• Да је држављанин Републике Србије
• Да је пунолетно лице
• Да има општу здравствену способност
• Да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
 
За кандидате може бити оргнизовано полагање теста или усмени разговор ради одабира.
 Кандидати су обавезни да доставе следећа документа:
• Уверење о држављанству
• Извод из матичне књиге рођених
• Оверена фотокопија дипломе
• Уверење да кандидат није осуђиван и да није под истрагом
• Доказ о радном стажу (фотокопија радне књижице или потврда послодавца)
• Лекарско уверење
• Радна биографија са контакт телефоном и адресом
 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:
Комора извршитеља Републике Србије
Улица Његошева 73
11000 Београд
 
Јавни оглас је објављен на интернет презентацији Коморе извршитеља (www.komoraizvrsitelja.rs  ).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија ће одбацити.
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Детаљније информације се могу добити електронском поштом на адресу office@komoraizvrsitelja.rs  и на број тел. 011/2444329