КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ВИШИ САВЕТНИК ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

На основу Одлуке Извршног одбора донете на седници одржаној дана 03.09.2015. године, а у складу са чланом 47. Статута Коморе извршитеља Републике Србије, председник Извршног одбора Коморе извршитеља дана 04.09.2015. године расписује 

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
ВИШИ САВЕТНИК ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Опис послова:
 
1.         Координира са надлежним институцијама, организацијама и лицима организацију обука за извршитеље и друга заинтересована лица у складу са законом и општим актима Коморе;
2.         обавља организационе послове за одржавање конференција, састанака и других скупова и манифестација Коморе;
3.         По потреби организује конференције, семинаре, курсеве, радионица и едукације у циљу стручног усавршавања извршитеља, по унапред утврђеном плану који припрема и доноси уз сарадњу са органима Коморе и Секретаром Коморе;
4.         пружа подршку у изради или измени Прогарама обука;
5.         Води регистар обука;
6.         прати праксу у осталим земљама у области стручног усавршавања;
7.         учествује у припреми међународних посета и остварује сарадњу са другим органима и организацијама;
8.         Стара се о сарадњи са партнерима и унапређењу сарадње и на међународном нивоу;
9.         Координира са уредницима Билтена Коморе ради публиковања истраживања
10.       обавља и друге послове по налозима Генралног секретара.
 
За наведено радно место кандидат мора да поседује следећа знања:
 
-Висока стручна спрема из области права;
-Положен испит за извршитеља;
– Знање енглеског језика, предност знање другог светкског језика језика;
– Знање рада на рачунару;
– Организационе вештине;
– Пожељно искуство у међународној сарадњи
– радно искуство – 5 година.

За наведено радно место кандидат мора испуњавати следеће услове:

• Да је држављанин Републике Србије
• Да је пунолетно лице
• Да има општу здравствену способност
• Да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
 
За кандидате може бити оргнизовано полагање теста или усмени разговор ради одабира.
 Кандидати су обавезни да доставе следећа документа:
• Уверење о држављанству
• Извод из матичне књиге рођених
• Оверена фотокопија дипломе
• Уверење да кандидат није осуђиван и да није под истрагом
• Доказ о радном стажу (фотокопија радне књижице или потврда послодавца)
• Лекарско уверење
• Радна биографија са контакт телефоном и адресом
 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:
Комора извршитеља Републике Србије
Улица Његошева 73
11000 Београд
 
Јавни оглас је објављен на интернет презентацији Коморе извршитеља (www.komoraizvrsitelja.rs  ).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија ће одбацити.
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Детаљније информације се могу добити електронском поштом на адресу office@komoraizvrsitelja.rs  и на број тел. 011/2444329