НА ОСНОВУ МЕМОРАНДУМА О РАЗУМЕВАЊУ ПОТПИСАНОМ У БЕОГРАДУ 26. ФЕБРУАРА 2015. ИЗМЕЂУ СЛУЖБЕ ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ И КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УСВОЈЕН ЈЕ ПРОГРАМ САРАДЊЕ

ПРОГРАМ САРАДЊЕ

ЗАСНОВАН НА МЕМОРАНДУМУ О РАЗУМЕВАЊУ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ СЛУЖБЕ ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ И КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОТПИСАНОМ 26. ФЕБРУАРА 2015.

На основу Меморандума о разумевању потписаном у Београду 26. фебруара 2015. између Службе за принудну наплату Министарства правде Републике Јерменије и Коморе извршитеља Републике Србије (у даљем тексту: стране), стране прихватају да организују и спроводе активности предвиђене овим Програмом, а у сврху развоја узајамне сарадње.

1. Области (правци) сарадње

  1.1 Стране прихватају да развијају сарадњу, нарочито у домену спровођења упоредних студија, размене информација и искустава о следећим областима (правцима) сарадње:

    (а) приступ извршитеља подацима о дужницима и њиховој имовини или другим базама података, употреба ових података од стране извршитеља;

    (б) правни поступци и механизми за организацију јавних продаја (аукција); (ц) примена информационих технологија од стране извршитеља приликом спровођења радњи извршења.

  1.2 Области сарадње из ове тачке нису исцрпне и нису ограничене само на горе наведене области. Стране током остваривања сарадње могу по потреби и уз узајамну сагласност да покрећу и спроводе нове активности у другим областима (правцима) своје професионалне делатности.

2. Активности (радње) које треба спровести у оквиру сарадње

  2.1 Током једне године од дана одобрења овог Програма у домену узајамне сарадње, стране прихватају да организују и спроводе активности и радње предвиђене овим Програмом на прописан начин и у временским роковима наведеним у овој тачки.

  2.1.1. Стране се узајамно електронским путем обавештавају о формирању својих Радних група, именовању вођа група и контакт особа у року од 15 дана од дана одобрења овог Програма.

  2.1.2. Свака Радна група подноси кратак извештај који обухвата кратак опис законских прописа, одговарајућих механизама и поступака о специфичностима за област сарадње у својој земљи у року од пет месеци од дана формирања Радних група.

  2.1.3. Обезбеђује се превод извештаја из тачке 2.1.2. овог Програма на енглески или руски језик у року од 15 дана од дана када су сачињени.

  2.1.4. Реализација узајамних посета чланова Радне групе ради учешћа у спровођењу студија друге Радне групе и учешћа у припреми извештаја у року од пет месеци од дана формирања Радних група.

  2.1.5. Узајамна размена извештаја које су стране припремиле електронским путем у року од петнаест дана од дана када су сачињени.

  2.1.6. Обезбеђивање објављивања оригиналних извештаја и њихових превода на службеним интернет страницама страна у року од петнаест дана од њиховог пријема.

  2.1.7. Организовање заједничких састанака Радних група у Јеревану или Београду на којима ће се разговарати и разјашњавати разлике и специфичности у областима сарадње и вршити упоредне анализе у домену припремљених извештаја у року од два месеца од дана пријема извештаја.

  2.1.8. Финализација исхода заједничког састанка Радних група у једном заједничком извештају о специфичностима, сличностима и разликама утврђеним током упоредних студија током састанака у року од два месеца од састанка Радних група на којима су резимирани.

  2.1.9. Обезбеђивање објављивања оригиналних извештаја и њихових превода на службеним интернет страницама страна у року од месец дана од њиховог пријема.

  2.2. Током целог периода сарадње, стране такође по потреби планира се спровођење следећих активности а у циљу узајамне помоћи и партнерства:

    (а) размена информација о неопходним променама и развоју догађаја у области извршења, као и о планираним активностима;

    (б) обезбеђивање континуираног саветовања о контроверзним питањима која се појављују у пракси спровођења извршења током сарадње;

    (ц) давање мишљења о припреми законодавних иницијатива;

    (д) организација праксе за извршитеље у облику размена;

    (е) остваривање узајамних посета одговарајућих стручњака ради обезбеђивања саветодавне и софтверске подршке у области информационих технологија, по потреби.

  2.3. Радне групе прописују и разјашњавају прецизне временске рокове за организацију активности предвиђених овим Програмом, опсег учесника тих активности, поступак за спровођење радњи усмерених на организацију ових активности и остала повезана организациона питања.

3. Финализација исхода сарадње и конципирање нових могућности за сарадњу

  3.1. Стране ће у сваком периоду саопштавати потребне информације о исходима сарадње предвиђених овим Програмом ради оцене делотворности активности спроведених у оквиру сарадње, унапређења њиховог квалитета и покретања нових активности по потреби.

  3.2. Стране се на основу финализације исхода сарадње могу сагласити да покрену нове програме сарадње за организовање и спровођење нових активности у оквиру других праваца својих професионалних делатности.

САЧИЊЕНО У ЈЕРЕВАНУ 28. АПРИЛА 2015, У ДВА ПРИМЕРКА, НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ.

Главни принудни извршитељ                                                                                               Председница националне Коморе извршитеља Републике Србије

Мирхан Погхосјан                                                                                                                              Александра Трешњев