ОГЛАС ЗА ИСПИТ ЗА ИЗВРШИТЕЉА СА ОБРАСЦЕМ ПРИЈАВЕ СЕПТЕМБАР 2013.

На основу члана 7. Правилника о испиту за извршитеља („Службени гласник РС“, број 74/11 и 81/11), Министарство правде и државне управе објављује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИЗВРШИТЕЉА

I

Полагање испита за извршитеља одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду у складу са одредбама Правилника о испиту за извршитеља („Службени гласник РС“, број 74/2011 и 81/2011;  у даљем тексту: Правилник).

II

На основу одредаба члана 8. став 2. Правилника, испит за извршитеља може да полаже лице које је држављанин Републике Србије, које је пословно способно, које је завршило правни факултет (дипломске академске студије – мастер, односно основне студије у трајању од најмање 4 године), које има најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године радног искуства на правним пословима.

III

Позивају се сва заинтересована лица која испуњавају услове да поднесу пријаву за полагање испита за извршитеља Министарству правде и државне управе.

IV

Испитне области и правни извори за полагање испита за извршитеља су садржани у Програму испита за извршитеља који чини саставни део Правилника.

Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Писмени део испита одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду дана 21. септембра 2013. године са почетком у 10 часова.

О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се сви кандидати који су положили писмени део испита.

V

Пријава за полагање испита се подноси на обрасцу који је одштампан уз овај оглас и који се преузима са Интернет странице Министарства правде и државне управе www.mpravde.gov.rs.

VI

Кандидат за полагање испита уз пријаву подноси следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији:

1)      уверење о држављанству Републике Србије,

2)      извод из матичне књиге рођених,

3)      диплому о завршеном правном факултету (дипломске академске студије – мастер, односно основне студије у трајању од најмање 4 године),

4)      потврду о најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године на правним пословима, са тачним описом послова извршења, односно правних послова које је кандидат обављао,

5)      оверену фотокопију личне карте, односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.

VII

Накнада за полагање испита за извршитеља износи 11.800,00 динара. Наведени износ се уплаћује на рачун 840-1562845-88, модел 97, позив на број одобрења 4410300АР00360742321, сврха уплате: Накнада за полагање испита за извршитеља, прималац: Министарство правде и државне управе, Немањина 22-26, Београд.

Пријава за полагање испита за извршитеља тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама у износу од 280,00 динара за подношење пријаве, а у износу од 480,00 динара за одлуку по пријави за испит. Укупан износ таксе од 760,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.

Уз пријаву и приложене доказе, кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за полагање испита за извршитеља  и доказ о уплати републичке административне таксе.

VIII

Пријава за полагање испита за извршитеља са доказима доставља се  до 11. септембра 2013. године на адресу: Министарство правде и државне управе Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком Пријава за испит за извршитеља.

Особа задужена за контакт поводом огласа је Ненад Јовановић, број телефона: 011/3622-342.

ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ ЗА ИЗВРШИТЕЉА 
 
  
ИМЕ  
ПРЕЗИМЕ  
ДЕВОЈАЧКО ПРЕЗИМЕ  
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА  
ДАТУМ РОЂЕЊА  
МЕСТО РОЂЕЊА  
ЈМБГ  
АДРЕСА ИЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ  
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА  
МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА  
ОПШТИНА  
ПОШТАНСКИ БРОЈ  
ФИКСНИ ТЕЛЕФОН  
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН  
Е-MAIL АДРЕСА  
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НА КОЈЕМ ЈЕ КАНДИДАТ ДИПЛОМИРАО  
ДАТУМ ДИПЛОМИРАЊА  
ДУЖИНА РАДНОГ ИСКУСТВА НА ПОСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА, ОДНОСНО НА ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА  
БРОЈ И ДАТУМ ПОТВРДЕ О РАДНОМ ИСКУСТВУ  
КРАТКА РАДНА БИОГРАФИЈА   
  
   назив радног места  период проведен на радном месту  назив послодавца  Уз пријаву се прилажу одговарајућа документа и то по следећем редоследу: 
1. Уверење о држављанству Републике Србије ( оригинал или оверена фотокопија), 
2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
3.  Диплома Правног факултета  (оверена фотокопија), 
4. Потврда о радном искуству на пословима извршења, односно на правним пословима (оригинал или оверена фотокопија), 
5. Оверена фотокопија личне карте, односно фотокопија извода електронског читача биометријске личне карте, 
6. Доказ о уплаћеној накнади трошкова полагања испита за извршитеља (примерак оригинала уплатнице) и 
7. Доказ о уплаћеној републичкој административној такси за захтев и одлуку ( примерак оригинала уплатнице). 
(Заокружити број испред сваког од приложених докумената) 
  
Сагласан/на сам да се подаци које сам попунио/ла користе за обраду моје пријаве. 
   
   
(Место и датум)  
   
 (Потпис подносиоца пријаве) 

Dokumenta: