ОГЛАС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИЗВРШИТЕЉА

На основу члана 7. Правилника о испиту за извршитеља („Службени гласник РС“, број 74/11 и 81/11), Министарство правде и државне управе објављује

ОГЛАС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИЗВРШИТЕЉА

I

Полагање испита за извршитеља одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду у складу са одредбама Правилника о испиту за извршитеља („Службени гласник РС“, број 74/2011 и 81/2011; у даљем тексту: Правилник).

II

На основу одредаба члана 8. став 2. Правилника, испит за извршитеља може да полаже лице које је држављанин Републике Србије, које је пословно способно, које је завршило правни факултет (дипломске академске студије – мастер, односно основне студије у трајању од најмање 4 године), које има најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године радног искуства на правним пословима.

III

Позивају се сва заинтересована лица, која испуњавају услове, да поднесу пријаву за полагање испита за извршитеља Министарству правде и државне управе.

IV

Испитне области и правни извори за полагање испита за извршитеља су садржани у Програму испита за извршитеља који чини саставни део Правилника. Испит се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део испита одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду дана 31. јануара 2013. године са почетком у 10 часова. О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се сви кандидати који су положили писмени део испита.

V

Пријава за полагање испита се подноси на обрасцу који је одштампан уз овај оглас и који се преузима са Интернет странице Министарства правде и државне управе: www.mpravde.gov.rs.

VI

Кандидат за полагање испита уз пријаву подноси следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији:

  1. уверење о држављанству Републике Србије,
  2. извод из матичне књиге рођених,
  3. диплому о завршеном правном факултету (дипломске академске студије – мастер, односно основне студије у трајању од најмање 4 године),
  4. потврду о најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године на правним пословима, са тачним описом послова извршења, односно правних послова које је кандидат обављао,
  5. оверену фотокопију личне карте, односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.

VII

Накнада за полагање испита за извршитеља износи 11.800,00 динара. Наведени износ се уплаћује на рачун 840-1562845-88, модел 97, позив на број одобрења 4410300АР00360742321, сврха уплате: Накнада за полагање испита за извршитеља, прималац: Министарство правде и државне управе, Немањина 22-26, Београд.

Пријава за полагање испита за извршитеља тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама у износу од 250,00 динара за подношење пријаве, а у износу од 430,00 динара за одлуку по пријави за испит. Укупан износ таксе од 680,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије. Уз пријаву и приложене доказе, кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за полагање испита за извршитеља и доказ о уплати републичке административне таксе.

VIII

Пријава за полагање испита за извршитеља са доказима доставља се до 18. јануара 2013. године на адресу: Министарство правде и државне управе Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава за испит за извршитеља“.

Особа задужена за контакт поводом огласа је Ненад Јовановић, број телефона: 011/3622-342.

Образац за пријаву испита за извршитеља налази се на сајту Министарства правде и државне управе (http://www.mpravde.gov.rs/lt/news/vesti/oglas-za-prijavlјivanje-kandidata-za-polaganje-ispita-za-izvrsitelјa-18.12.2012..html).