ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

Правилник о изгледу и садржини легитимације помоћника извршитеља

Члан 1.

Овим правилником се прописују изглед и садржина легитимације помоћника извршитеља.

Члан 2.

Легитимација помоћника извршитеља (у даљем тексту: легитимација) је димензија 60 x 90 милиметара и штампа се на папиру заштићеном провидном пластичном пресвлаком.

Члан 3.

На предњој страни легитимације, у горњем левом углу, утиснут је Мали грб Републике Србије, димензија 14 x 25 mm.

Легитимација на предњој страни садржи у горњем делу, на средини одштампан натпис „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, испод тога име и презиме извршитеља, испод тога натпис „ПОМОЋНИК ИЗВРШИТЕЉА“, а испод тога натпис „ЛЕГИТИМАЦИЈА“. По средини легитимације одштампан је натпис „име и презиме носиоца легитимације“, који представља место на легитимацији на коме се уписује име и презиме помоћника извршитеља, а испод се налази натпис „име и презиме извршитеља“, који представља место на коме се уписује име и презиме извршитеља код којег је помоћник ангажован, а испод се уписује „Суд за који је именован извршитељ“ који представља место на легитимацији на коме се уписује назив суда за чије подручје је именован.

На десној страни легитимације налази се простор за фотографију помоћника извршитеља, у боји, димензија 25 x 30 mm, у доњем левом углу легитимације налази се место за печат извршитеља, а са десне стране од места за печат одштампан је натпис „Извршитељ“, који представља место за својеручни потпис извршитеља.

Полеђина легитимације садржи на средини, у горњем делу, одштампан текст „Овлашћење“, а испод тога текст: „Носилац ове легитимације има овлашћења која му припадају по Закону о извршењу и обезбеђењу.“ Испод тога, по средини, одштампан је текст „регистарски број легитимације“, који представља место на коме се уписује регистарски број, а испод тога, одштампан је текст „датум издавања“, који представља место на коме се уписује датум када је легитимација издата. Извршитељ води евиденцију регистарских бројева почев од редног броја 1, па на даље.

Садржина предње стране и полеђине легитимације наведене у стaвовима 1. до 4. овог члана штампају се на белој подлози.

Легитимација помоћника извршитеља издаје се на Обрасцу број 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4

Извршитељ је дужан да у року од 8 дана од дана издавања легитимације из члана 3 овог Правилника у писаној форми обавести Комору извршитеља.

Помоћник извршитеља који изгуби легитимацију писменим путем одмах обавештава извршитеља.

У случају из става 2. овог члана, као и у случају оштећења легитимације, извршитељ  помоћнику извршитеља издаје нову легитимацију. По издавању нове легитимације, извршитељ је дужан да без одлагања стару огласи неважећом и да о томе у року из става 1. овог члана обавести Комору.

У случају промене било ког податка из легитимације, помоћник извршитеља без одлагања обавештава о томе извршитеља, који издаје нову легитимацију под истим регистарским бројем. Извршитељ стару легитимацију уништава и о замени легитимације обавештава Комору у року из става 1. овог члана.

Члан 5

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Интернет страни Коморе извршитеља.

Образац 1.

Легитимација помоћника извршитеља