САОПШТЕЊЕ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА: НАПАД НА СИСТЕМ ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поводом текстова и неистинитих наслова и навода о радњама и заради јавних извршитеља, под називом Серијал Информера „Јавни извршитељи као зеленаши“ и „Јавни извршитељи као мафија“, објављених у дневним новинама Информер, 13, 14. и 15. новембра 2018. године, а којима је директно нападнут систем извршења и обезбеђења у Републици Србији, Комора јавних извршитеља у циљу истинитог и свеобухватног информисања јавног мњења издаје следеће саопштење:

Наводи из текста и са насловне стране су неистинити, злонамерни и лични. Извршни поступак о којем пише Информер, 13.11.2018. године, у броју 1997, покренут је по пресуди донетој од стране Вишег суда у Београду ради накнаде нематеријалне штете, у којој је тужени, „познати београдски новинар“, причинио штету тада малолетном лицу (извршном повериоцу) објављивањем фотографије малолетника у високотиражном дневном листу. Објављивањем фотографије малолетног лица, мајка детета и дете били су изложени свакодневним позивима и узнемирaвањем људи, као јавног мњења, осећали су страх, срамоту и притисак јавности.

Јавни извршитељ је у овом случају поступао по решењу суда, спроводећи пресуду, које је донето 11.10.2018. године и уручено извршном дужнику „на руке“ 1.11.2018. године, дакле у року од 8 дана (а не у року од две године како се у тексту наводи). Извршни дужник, „познати београдски новинар“, поступио је савесно и одговорно тако што је од поступајућег јавног извршитеља тражио да добровољно измири дуг по судском решењу, без улагања иједног правног лека или средства.

У предмету који је објављен, главни дуг, датум доспећа обавезе и трошкови настали пред судом утврђени су пресудом Вишег суда у Београду, камата је утврђена у складу са Законом о затезној камати, а трошкови поступка у складу са Јавноизвршитељском тарифом коју је прописао министар правде („Службени гласник РС“, број 59 од 28. јуна 2016). Јавни извршитељ је спровео судску пресуду у року од 16 дана, а све у складу са начелима економичности и ефикасности. 

Такође, истичемо да су нетачни наводи из текста, објављеног 15.11.2018, да „дисциплинска пријава никада није стигла пред Дисциплинску комисију Коморе извршитеља“. Наиме, не постоји „Дисциплинска комисија Коморе извршитеља“. Дисциплински поступак води Дисциплинска комисија Министарства правде, а овлашћени покретачи дисиплинског поступка су министар, дисциплински тужилац Министарства, председник Коморе и дисциплински тужилац Коморе јавних извршитеља.

Дисциплинску пријаву која је објављена, такође 15.11.2018. године, могу да саставе једино овлашћени покретачи дисциплинског поступка, и ирелевантно је да ли је пријава из текста предата Комори или не, јер Комора не води дисциплински поступак, већ Дисципланска комисија формирана од стране Министарства правде.

Редакција Информера, на позив и захтев Коморе јавних извршитеља РС да се одржи састанак на којем би се изнеле конкретне чињенице, до дана сачињавања овог саопштења није одговорила. Део одговора који је Комора након првог објављеног текста доставила редакцији Информера, преформулисан је и интерпретиран на начин који недвосмислено нарушава систем извршења и обезбеђења.

Да је систем извршења и обезбеђења Републике Србије озбиљно угрожен, говори чињеница да у моменту објављивања текстова „Серијал Информера“ долази до хаковања електронске огласне табле Коморе јавних извршитеља и официјелних мејл налога Коморе.

Комора јавних извршитеља

Дана 15.11.2018. године, у Београду