САОПШТЕЊЕ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ПОВОДОМ ПРОТЕСТА „1 ОД 5 МИЛИОНА“ ИСПРЕД КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Поводом протеста „1 од 5 милиона“, одржаног 14.9.2019. године испред Коморе јавних извршитеља Републике Србије, Комора даје следеће саопштење:

Комора јавних извршитеља је професионално удружење свих јавних извршитеља, са надлежностима прописаним Законом о извршењу и обезбеђењу и другим подзаконским актима. Јавни извршитељи су службена лица са јавним овлашћењима, повереним од стране државе, које именује министар правде и чија су овлашћења прописана Законом о извршењу и обезбеђењу. У свом раду јавни извршитељи су дужни да поступају у складу са одредбама Закона и да спроводе правноснажне и извршне судске одлуке, као и да доносе решења ради намирења комуналних потраживања, по предлозима извршних поверилаца, који своја права остварују у извршном поступку. Више него било чији други рад у правосудном систему, њихов рад је предмет вишеструке контроле, а свако поступање супротно прописима, као и поступање које не води извршењу судских одлука, доводи до санкционисања услед евентуално учињење дисциплинске повреде или до утврђивања одређене неправилности од стране суда, који одлучује по правним лековима, изјављеним против одлука и радњи јавних извршитеља. 

Указујемо да на јавне извршитеље као припаднике правосудне професије, који професионално обављају своју делатност, не утичу политичка или било која друга уверења, а свако довођење у било који облик зависности је забрањено. Јавни извршитељ предузима јавноизвршитељске радње независно, у складу са својим уверењем, придржавајући се Устава Републике Србије, потврђених међународних уговора, закона и општих аката. У постојећем систему извршења Републике Србије, јавни извршитељи ће поступати у складу са законским обавезама и овлашћењима, све док ти исти закони буду на снази, јер у друштву владавине права друге алтернативе нема. 

Професија јавних извршитеља је у правосудни систем Републике Србије уведена пре скоро осам година, првих 38 извршитеља су почели са радом у јуну 2012. године, а тренутно делатност обавља 211 јавних извршитеља. Чињеница да Комору јавних извршитеља чине јавни извршитељи именовани од стране више министара правде, у време мандата Владе Републике Србије, коју су у различитим периодима чинили припадници различитих политичких странака, није у било каквој вези са радом јавних извршитеља. Управо супротно, ова чињеница показује да систем извршења функционише и ради у корист, како државе, тако и грађана и привреде, а да су његови главни носиоци професионалци, независни од политичких структура које су тренутно у власти или у опозицији у Републици Србији. Јавни извршитељи, су како приликом именовања тако и касније у свом раду, независни од било каквог политичког утицаја, као и сами органи Коморе јавних извршитеља, које не поставља ниједан орган или тело политичког карактера, већ све органе бирају јавни извршитељи као чланови Скупштине Коморе.

У систему који се заснива на владавини права и правној сигурности, неопходно је да грађани своја права остварују у оквиру институција.

Поново скрећемо пажњу да су јавни извршитељи у више случајева, нарочито у последње време, приликом предузимања радњи извршења у својству службених лица, били изложени различитим видовима напада и притисака, па и насиљу. Поједине групе грађана које приликом својих окупљања и у свим другим облицима јавног деловања, износе нетачне информације и својим наводима поједине грађане обмањују, што је нарочито присутно приликом појединих извршења, доприносе даљем развоју ситуације у правцу који не само да доводи  до штете за извршног повериоца чије се признато право осујећује у намирењу, већ и до штете за извршног дужника, чије се испуњење обавезе само одлаже уз додатна оптерећења.

Позивамо надлежне органе да у оквиру својих овлашћења предузму све мере неопходне за несметани законити рад јавних извршитеља, и да тиме омогуће остварење права поверилаца, који су на извршење судских одлука понекад чекали и дуже од деценије, али да истовремено осигурају безбедност рада оних којима је држава поверила посао, чији су ризици интензивирани до мере која је довела до угрожености и њих самих. 

Комора јавних извршитеља Републике Србије