САОПШТЕЊЕ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА – УПУТСТВО ЗА РАД ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Комора јавних извршитеља је у складу са својим надлежностима и препорукама Министарства правде, водећи се принципа друштвене одговорности и солидарности, донела Упутство за рад јавних извршитеља за време ванредног стања, проглашеног 15.3.2020. године.

Јавни извршитељи су упућени да за време ванредног стања не одлучују по предлозима за извршење, не спроводе започета извршења, не врше исељења, продаје непокретности и покретних ствари извршног дужника и да не врше обуставе на пензијама, платама и другим сталним примањима.

У случајевима ради наплате комуналних дугова, у којима су дужници закључили споразум о отплати дуга на рате, јавни извршитељи обавештавају дужнике да могу да застану са договореним уплатама и у случају непоштовања споразума неће се предузимати извршне радње.

Комора јавних извршитеља обавештава Фонд за пензијско и инвалидско осигурање да до окончања ванредног стања не врше обуставу дела пензије извршним дужницима по закључцима и решењима која су донета у претходном периоду.

Комора јавних извршитеља обавештава послодавце, којима је раније наложено спровођење извршења на заради извршног дужника о упутству да се извршење одлаже до окончања ванредног стања.

Упутство Коморе јавних извршитеља не односи се на потраживање  на основу законског издржавања, накнаде штете због нарушења здравља, новчане ренте због потпуне или делимичне неспособности за рад и новчане ренте за издржавање које је изгубљено услед смрти дужника издржавања, као и на предмете у којима се намирује потраживање  на основу новчане накнаде за телесно оштећење према прописима о инвалидском осигурању, потраживања која се остварују према прописима о социјалној заштити, потраживања на основу привремене незапослености, потраживања на основу закона којим се уређује финансијска подршка породици са децом, потраживања на основу стипендије и помоћи ученицима и студентима, као и на извршне поступке покренуте на основу привремених и предходних мера и извршења на рачунима правних лица.

Упутство Коморе јавних извршитеља у целости је доступно на интернет страници Коморе. Ускоро ће бити објављене и информације о начину рада сваке јавноизвршитељске канцеларије за време ванредног стања.