СКУПШТИНА КОМОРЕ УСВОЈИЛА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ПРЕДМЕТА

На основу члана 17, став 1, тачка 3. у вези са чланом 17, став 1, тачка 6. Статута Коморе, Скупштина Коморе извршитеља Републике Србије, на другој ванредној седници у 2014. години, одржаној дана 27.5.2014. године, донела је

ОДЛУКУ

о пријему и расподели предмета

Члан 1.

Комора извршитеља ради унапређења пословања извршитеља и заменика извршитеља у циљу доследне примене закона и других прописа на начин којим се најефикасније остварује сврха закона, а ради подизања угледа и части професије извршитеља, овом одлуком прописује начин и технику пријема предлога за извршење извршних поверилаца јавних и јавно комуналних предузећа ради извршења новчаних потраживања на основу веродостојних исправа.

Члан 2.

Пријем предлога јавних и јавно комуналних предузећа (у даљем тексту извршни поверилац) за извршење на основу веродостојне исправе ради остварења новчаног потраживања по основу извршених комуналних и сличних услуга врши се преко пријемне канцеларије Коморе извршитеља.

Предлози из става један овог члана се не могу примити ван Коморе извршитеља, односно места одређеног за пријем предлога ван седишта Коморе.

Члан 3.

Извршни одбор Коморе извршитеља може образовати пријемне канцеларије и за подручје једног или више основних судова, уколико то захтевају разлози већег броја предмета и економичности.

Члан 4.

Извршни поверилац, пре подношења предлога извршитељу, подноси пријемној канцеларији податке који су садржани у тексту обрасца 1 који чини саставни део ове одлуке.

Образац из става 1. овог члана подноси се у електронској или писменој форми пријемној канцеларији.

Пријемна канцеларија дужна је да у току истог дана извршном повериоцу пошаље попуњен Образац број 2 који је саставни део ове одлуке.

Извршни поверилац ће на основу података добијених у Обрасцу број 2 извршити доставу предлога за извршење назначеним извршитељима.

Члан 5.

Пријемна канцеларија врши расподелу предмета извршитељима уписаним у Именик извршитеља за територију суда за који су предлози предати и то тако што ће се путем софтверског програма распоредити равномерна расподела предмета.

Предмети се распоређују уписивањем имена сваког извршитеља у Образац 2 на начин описан у ставу један овог члана.

Приликом расподеле предмета у току једног дана са расподелом се започиње додељивањем предмета извршитељу који је први наредни у Именику после извршитеља коме је додељен последњи предмет претходног дана.

Члан 6.

Изузетно се може одступити од начина расподеле предмета прописаним чланом 5. уколико Надзорна комисија Коморе извршитеља, по притужби извршног повериоца, утврди неажурност у поступању извршитеља или по писменом захтеву извршитеља.

Члан 7.

Извршитељ који поступа супротно овој одлуци и врши пријем предлога за извршење од стране јавних и јавно-комуналних предузећа противно овој одлуци непосредно чини тежу дисциплинску повереду и иста представља основ за разрешење извршитеља.

Члан 8.

Надзор над применом ове одлуке врши Извршни одбор Коморе путем Надзорних комисија.

Надзорне комисије су овлашћене да против сваког извршитеља који прекрши ову одлуку поднесу пријаву Председнику Коморе ради покретања дисциплинског поступка.

Председник Коморе је дужан да по пријему пријаве из става 2. овог члана, у року од 8 дана поднесе дисциплинску пријаву дисциплинској комисији или исту одбије, у ком случају Надзорна комисија има право да поднесе приговор Извршном одбору Коморе извршитеља.

Извршни одбор је дужан да поднесе предлог Скупштини Коморе за разрешење Председника Коморе ако утврди да је исти неосновано одбио пријаву Надзорне комисије.

Члан 9.

Ова одлука ступа на правну снагу у року од 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, а иста ће се објавити и на огласној табли и Интернет страници Коморе извршитеља.

Председник Скупштине

Светлана Деврња