СКУПШТИНА КОМОРЕ

СКУПШТИНА КОМОРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОМОРА ИЗВРШИТЕЉА

-Скупштина Коморе-

21.3.2013. године

Београд, Булевар ослобођења, број 245

На основу члана 25. Статута Коморе извршитеља и члана 3. Пословника о раду Скупштине, а у скаду са чланом 19. став 5. Статута Коморе извршитеља – сазивам 1. ванредну седницу (у 2013. години)

СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ИЗВРШИТЕЉА

Скупштина ће се одржати 30. марта 2013. године (субота) y Београдy, Улица Ресавска, број 23, са почетком y 14 часова.

За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД:
1. Избор верификационе комисије и записничара,
2. Усвајање предлога дневног реда Скупштине,
3. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине (записник у прилогу),
4. Доношење одлуке о разрешењу чланова Извршног одбора Коморе (предлог одлуке у прилогу),
5. Доношење одлуке о избору нових чланова Извршног одбора Коморе (предлог одлуке у прилогу) и
6. Разно.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милош Думић

Документа :