УСВОЈЕН ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Предлог Закона о измени и допуни Закона о извршењу и обезбеђењу из 2011. године који је 4. децембра 2014. године по хитном поступку ушао у процедуру Народне скупштине Републике Србије, усвојен је 18.12.2014. године, а ступио на снагу 26.12.2014. године.

Члан 1. Закона о измени и допуни Закона о извршењу и обезбеђењу гласи:

Члан 1.

У Закону о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС” бр.31/11, 99/11- др.закон 109/13 – УС и 55/14) члан 252 мења се и гласи:

Члан 252.

Извршни поверилац дужан је да пре подношења предлога за извршење

на основу веродостојне исправе ради остварења новчаног потраживања по

основу извршених комуналних и сличних услуга захтева од Коморе да одреди

извршитеља коме ће бити поднет предлог за извршење на основу веродостојне

исправе.

Комора је дужна да на захтев извршног повериоца одговори у року од

пет дана од дана пријема захтева, водећи рачуна да се извршитељи одређују

равномерно, према азбучном реду њиховог уписа у Именик извршитеља, као и

да је за поступање по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе

из става 1. овог члана надлежан искључиво извршитељ на чијем подручју

извршни дужник има пребивалиште, боравиште или седиште.

Ако Комора не одговори на захтев извршног повериоца у року од пет

дана од дана пријема захтева, извршни поверилац одређује извршитеља на

чијем подручју извршни дужник има пребивалиште, боравиште или седиште.

Извршитељ је дужан да закључком одбаци предлог за извршење на

основу веродостојне исправе из става 1. овог члана ако му извршни поверилац

уз предлог за извршење не достави одговор Коморе из кога произлази да је за

извршитеља одређен извршитељ коме је предлог поднесен, односно ако му не

достави доказ да Комора није одговорила у прописаном року, као и ако извршни

поверилац не достави извршитељу писмени доказ да је пре подношења

предлога за извршење упутио извршном дужнику опомену да испуни обавезу,

препорученом пошиљком, на адресу извршног дужника из члана 29. овог

закона.

Општи акт којим се ближе уређују садржина и начин подношења захтева

извршног повериоца Комори, садржина одговора Коморе и начин достављања

одговора Коморе извршном повериоцу доноси Комора, по прибављеној

сагласности министра.”

Члан 2.

Комора извршитеља је дужна да општи акт из члана 1. овог закона

донесе у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са чланом 2. овог закона Комора извршитеља је на Скупштини Коморе дана 26.12.2014. године усвојила Правилник о садржини и начину подношења захтева Комори извршитеља за одређивање надлежног извршитеља, садржини одговора Коморе и начину достављања одговора Коморе извршном повериоцу. Овим Правилником је предвиђено да се подаци извршног повериоца и извршног дужника достављају Комори извршитеља електронским путем у Ексел табели и то: пун назив извршног повериоца, седиште, МБР, ПИБ (огранак, пословна јединица), референтни број, датум, висину потраживања, име, односно назив дужника, адресу, поштански број, место, општину, назнаку да ли се ради о правном лицу, односно предузетнику или физичком лицу, као и МБР и ПИБ правног лица односно предузетника.

Наведене податке потребно је да јавно комунална предузећа доставе на електронску адресу Коморе извршитеља office@komoraizvrsitelja.rs, након чега ће им списак надлежних извршитеља додељених по азбучном реду бити достављен такође у електронском облику.

Предлоге за извршење неопходно је доставити директно на адресе надлежних извршитеља који су додељени према табели достављеној са мејла Коморе.

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/menu.inc).

Предлог Закона о измени и допуни Закона о извршењу и обезбеђењу из 2011. године који је 4. децембра 2014. године по хитном поступку ушао у процедуру Народне скупштине Републике Србије, усвојен је 18.12.2014. године, а ступио на снагу 26.12.2014. године.

Члан 1. Закона о измени и допуни Закона о извршењу и обезбеђењу гласи:

Члан 1.

У Закону о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС” бр.31/11, 99/11- др.закон 109/13 – УС и 55/14) члан 252 мења се и гласи:

Члан 252.

Извршни поверилац дужан је да пре подношења предлога за извршење

на основу веродостојне исправе ради остварења новчаног потраживања по

основу извршених комуналних и сличних услуга захтева од Коморе да одреди

извршитеља коме ће бити поднет предлог за извршење на основу веродостојне

исправе.

Комора је дужна да на захтев извршног повериоца одговори у року од

пет дана од дана пријема захтева, водећи рачуна да се извршитељи одређују

равномерно, према азбучном реду њиховог уписа у Именик извршитеља, као и

да је за поступање по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе

из става 1. овог члана надлежан искључиво извршитељ на чијем подручју

извршни дужник има пребивалиште, боравиште или седиште.

Ако Комора не одговори на захтев извршног повериоца у року од пет

дана од дана пријема захтева, извршни поверилац одређује извршитеља на

чијем подручју извршни дужник има пребивалиште, боравиште или седиште.

Извршитељ је дужан да закључком одбаци предлог за извршење на

основу веродостојне исправе из става 1. овог члана ако му извршни поверилац

уз предлог за извршење не достави одговор Коморе из кога произлази да је за

извршитеља одређен извршитељ коме је предлог поднесен, односно ако му не

достави доказ да Комора није одговорила у прописаном року, као и ако извршни

поверилац не достави извршитељу писмени доказ да је пре подношења

предлога за извршење упутио извршном дужнику опомену да испуни обавезу,

препорученом пошиљком, на адресу извршног дужника из члана 29. овог

закона.

Општи акт којим се ближе уређују садржина и начин подношења захтева

извршног повериоца Комори, садржина одговора Коморе и начин достављања

одговора Коморе извршном повериоцу доноси Комора, по прибављеној

сагласности министра.”

Члан 2.

Комора извршитеља је дужна да општи акт из члана 1. овог закона

донесе у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са чланом 2. овог закона Комора извршитеља је на Скупштини Коморе дана 26.12.2014. године усвојила Правилник о садржини и начину подношења захтева Комори извршитеља за одређивање надлежног извршитеља, садржини одговора Коморе и начину достављања одговора Коморе извршном повериоцу. Овим Правилником је предвиђено да се подаци извршног повериоца и извршног дужника достављају Комори извршитеља електронским путем у Ексел табели и то: пун назив извршног повериоца, седиште, МБР, ПИБ (огранак, пословна јединица), референтни број, датум, висину потраживања, име, односно назив дужника, адресу, поштански број, место, општину, назнаку да ли се ради о правном лицу, односно предузетнику или физичком лицу, као и МБР и ПИБ правног лица односно предузетника.

Наведене податке потребно је да јавно комунална предузећа доставе на електронску адресу Коморе извршитеља office@komoraizvrsitelja.rs, након чега ће им списак надлежних извршитеља додељених по азбучном реду бити достављен такође у електронском облику.

Предлоге за извршење неопходно је доставити директно на адресе надлежних извршитеља који су додељени према табели достављеној са мејла Коморе.