ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Информације од јавног значаја

Комора јавних извршитеља ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва, а на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, доставља свим тражиоцима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом Коморе, а сматрају се информацијама од јавног значаја.

Више података о остваривању права на приступ информацијама од јавног значаја можете видети на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – https://bit.ly/2RuyiN6.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Комори јавних извршитеља је:

Магдалена Новаковић
е-маил: magdalena.novakovic@komoraizvrsitelja.rs
телефон: 011/6352770

Заштита података о личности

Комора јавних извршитеља обраду података о личности до којих долази у свом раду, врши у складу са Законом о заштити података о личности, уз предузимање одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера, а у циљу заштите личних података физичких лица.

Више података о остваривању права на заштиту података о личности можете видети на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – https://bit.ly/35JEtFv.

Лице одређено за заштиту података о личности у Комори јавних извршитеља је:

Јелена Војновић
е-маил: jelena.vojnovic@komoraizvrsitelja.rs
телефон: 011/6352772