ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗВРШИТЕЉА ЗА ПОТРЕБЕ ЕПС-А

 С обзиром на то да је Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом “ЕПС Снабдевање” дана 11.4.2014. године донело Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке за набавку услуга извршитеља, а на предлог председнице Коморе извршитеља, гoспође Александре Трешњев, поднет Захтев за заштиту потрошача, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је донела Закључак у којем је наведено да „извршитељи не могу бити и нису пружаоци правних услуга  који могу бити предмет уговора о јавној набавци услуга који се закључује између наручиоца и понуђача на основу спроведеног поступка јавне набавке на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама, већ лица са јавним овлашћењима и као такви обављају радње спровођења извршења у поступку који је уређен Законом о извршењу и обезбеђењу.“

У вези са тим је Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом “ЕПС Снабдевање” донело Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке број 6/14.

Dokumenta: