POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/menu.inc).

Nadzorni odbor Komore izvršitelja, na sednici održanoj dana 24.10.2014. godine, doneo je

 

POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila postupka i načina rada Nadzornog odbora Komore izvršitelja, sa sedištem u Beogradu, ul. Njegoševa br. 73 (dalje: Komora), i to:

1) opšta pitanja;

2) pripremanje i sazivanje sednica Nadzornog odbora;

3) održavanje sednica Nadzornog odbora;

4) zapisnik sa sednica Nadzornog odbora;

5) završne odredbe.

Član 2

Nadzorni odbor, po pravilu, donosi odluke iz svog delokruga na sednici.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sednice (pismenim putem, putem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme i sl.), u hitnim situacijama, kao i kada je veći broj članova Nadzornog odbora sprečen da prisustvuje sednici iz opravdanih razloga. Za donošenje odluke bez održavanja sednice potrebna je saglasnost svih članova Nadzornog odbora.

Član 3

Sednice Nadzornog odbora su redovne i vanredne.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri redovne redovne sednice godišnje.

Vanredne sednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi i na inicijativu predsednika Nadzornog odbora ili na zahtev dva člana Nadzornog odbora.

Član 4

Članovi Nadzornog odbora dužni su da svoje poslove u tom svojstvu izvršavaju savesno,  u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Komore.

Član 5

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na tačne, potpune i pravovremene informacije neophodne za izvršavanje svojih zadataka.

Predsednik Nadzornog odbora dužan je da se stara da svi članovi imaju pristup istim informacijama.

Članovi Nadzornog odbora ne smeju da koriste informacije koje su saznali u tom svojstvu, u bilo koje druge svrhe osim za izvršavanje zadataka Nadzornog odbora.

Član 6

Odredbe ovog poslovnika primenjuju se na članove Nadzornog odbora i sva druga lica koja prisustvuju sednici.

II PRIPREMANJE I SAZIVANJE SEDNICA NADZORNOG ODBORA

Član 7

Pripremanje sednica Nadzornog odbora organizuje predsednik Nadzornog odbora ili njegov zamenik, u slučaju sprečenosti predsednika.

U pripremanju sednica mogu da učestvuju i članovi Nadzornog odbora i druga lica koja odredi predsednik Nadzornog odbora.

Pripremanje sednice Nadzornog odbora obuhvata naročito: sastavljanje predloga dnevnog reda sednice; pripremanje odgovarajućeg pismenog materijala za sednicu; dostavljanje poziva za sednicu i obezbeđenje tehničkih i administrativnih uslova za nesmetan rad Nadzornog odbora.

Sednica Nadzornog odbora se može sazvati i na zahtev dva člana Nadzornog odbora, u kom slučaju podnosioci zahteva punovažno preduzimaju sve radnje u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednice.

Sednice Nadzornog odbora se održavaju u sedištu Komore.  Za održavanje sednice van sedišta Komore neophodna je saglasnost dva člana Nadzornog odbora.

Član 8

Predlog dnevnog reda sednice Nadzornog odbora sastavlja Predsednik i dostavlja ga uz poziv za sednicu svim članovima Nadzornog odbora i drugim licima čije je prisustvo sednici potrebno, i to najmanje 5 dana pre održavanja sednice. 

Svi članovi Nadzornog odbora mogu svoje predloge za izmene i dopune dnevnog reda podneti Predsedniku Nadzornog odbora ili drugom članu Nadzornog odbora koji saziva sednicu najmanje 2 dana pre dana održavanja sednice. 

Pre početka sednice, razmatraju se podneti predlozi i utvrdjuje dnevni red sednice.

Član 9

Uz poziv za sednicu Nadzornog odbora dostavljaju se materijali po tačkama dnevnog reda koje će se razmatrati na sednici (finansijski i drugi izveštaji, poslovni planovi, i dr.), predlozi odluka koje treba doneti na sednici, obrazloženje za donošenje tih odluka i druge isprave ili podaci od značaja za raspravljanje i odlučivanje na sednici.

U okviru materijala za sednicu Nadzornog odbora dostavlja se i zapisnik sa prethodne sednice radi usvajanja.

Član 10

Poziv za sednicu Nadzornog odbora može se uputiti i u roku kraćem od 5 dana ukoliko se nijedan član Nadzornog odbora tome ne protivi.

Poziv za sednicu Nadzornog odbora dostavlja se lično, preporučenom poštanskom pošiljkom, fax-om ili e-mail-om, i to isključivo na adrese/brojeve o kojima je svaki član Nadzornog odbora pismeno obavestio Predsednika Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima obavezu da u slučaju promene podataka (adresa, broj fax-a, e-mail i slično), o tome bez odlaganja obavesti Predsednika Nadzornog odbora.

U slučaju hitnosti, sednica Nadzornog odbora može se sazvati i usmeno ili telefonskim putem, a dnevni red se utvrđuje pre početka sednice, sve pod uslovom da se nijedan član Nadzornog odbora tome ne protivi.

Član 11

Pravo je i dužnost svih članova Nadzornog odbora da prisustvuju sednici i raspravljaju i odlučuju o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice.

Član Nadzornog odbora koji je iz opravdanih razloga sprečen da prisustvuje sednici, dužan je da o tome blagovremeno, pre održavanja sednice, obavesti Predsednika Nadzornog odbora, odnosno drugo lice koje saziva sednicu.

III ODRŽAVANJE SEDNICE NADZORNOG ODBORA

Član 12

Sednicom Nadzornog odbora predsedava i njenim radom rukovodi predsednik Nadzornog odbora, a u njegovoj odsutnosti ili sprečenosti njegov zamenik.

Predsednik Nadzornog odbora otvara sednicu pošto prethodno utvrdi da sednici prisustvuje najmanje dva člana Nadzornog odbora (kvorum).

Posle konstatacije predsednika Nadzornog odbora da postoji kvorum za održavanje sednice, a pre prelaska na utvrđivanje i razmatranje dnevnog reda, Nadzorni odbor usvaja zapisnik sa prethodne sednice.

Zapisnik na koji nisu stavljene primedbe, odnosno zapisnik u kojem su, saglasno usvojenim primedbama, izvršene odgovarajuće izmene, smatra se usvojenim.

Član 13

Dnevni red sednice Nadzornog odbora utvrđuje se na osnovu predloga dnevnog reda koji je naznačen uz poziv za sednicu i prispelim predlozima za izmene i dopune istog.

Utvrđeni dnevni red sednice Nadzornog odbora ne može se menjati u toku sednice, osim u izuzetnim slučajevima, i ukoliko je sa izmenama saglasna većina prisutnih članova Nadzornog odbora.

Svaka tačka utvrđenog dnevnog reda sednice Nadzornog odbora razmatra se posebno i o njoj Nadzorni odbor zauzima svoj stav, donosi odluku ili zaključak.

U radu Nadzornog odbora mogu učestvovati i druga lica koja su pozvana i prisustvuju sednici.

Član 14

Kada se na sednici raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnom tajnom, predsednik Nadzornog odbora ili drugo ovlašćeno lice upozoriće prisutne na tu okolnost i da su dužni da ono što saznaju čuvaju kao poslovnu tajnu.

Član 15

Posle završenog raspravljanja po pojedinoj tački dnevnog reda, Nadzorni odbor pristupa odlučivanju.

O predlogu odluke ili drugog akta Nadzorni odbor odlučuje glasanjem.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Predsednik Nadzornog odbora treba da se stara da članovima Nadzornog odbora bude ostavljeno dovoljno vremena za razmatranje i diskusiju pre glasanja o nekom pitanju.

Članu Nadzornog odbora može biti uskraćeno pravo da glasa o predlogu odluke u kojoj se odlučuje o njegovim/njenim pravima/obavezama/odgovornostima. Na sednici će se konstatovati svaki slučaj isključenja prava glasa člana Nadzornog odbora.

Isključenje prava glasa člana Nadzornog odbora odnosi se samo na odlučivanje o pitanju zbog kojeg je i nastupilo isključenje.

Član 16

Pre glasanja predsednik Nadzornog odbora formuliše predlog odluke ili drugog akta koji treba doneti u vezi sa pojedinom tačkom dnevnog reda.

Ako ima više predloga za rešavanje pojedinog pitanja koje je na dnevnom redu, prvo se glasa o predlozima datim u materijalu za sednicu, a zatim o predlozima datim na samoj sednici, i to onim redom kojim su i dati. Kada za određeni predlog glasa većina prisutnih članova, o ostalim predlozima se ne glasa.

Član 17

Glasanje na sednici je javno i vrši se podizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora glasaju na taj način što se izjašnjavaju za ili protiv predloga odluke ili se uzdržavaju od glasanja. Odluka je doneta ako je za nju glasala većina prisutnih članova Nadzornog odbora, pod uslovom da postoji kvorum.

Ukoliko pri glasanju dođe do podele glasova, glas Predsednika je odlučujući.

Rezultate glasanja utvrđuje predsednik Nadzornog odbora na osnovu broja glasova datih za i protiv predloga odluke.

Po završenom utvrđivanju rezultata glasanja, predsednik objavljuje kakvu je odluku doneo Nadzorni odbor.

Član 18

Sednica Nadzornog odbora zaključuje se po završenom raspravljanju i odlučivanju o svim pitanjima iz dnevnog reda sednice.

Sednicu zaključuje predsednik Nadzornog odbora ili drugo lice koje je predsedavalo sednicom.

IV ZAPISNIK SA SEDNICE NADZORNOG ODBORA

Član 19

O radu na sednici Nadzornog odbora sačinjava se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o sednici Nadzornog odbora, a naročito:

1) označenje broja sednice;

2) mesto i dan održavanja i vreme početka sednice;

3) podatke o članovima Nadzornog odbora koji prisustvuju sednici i o odsutnim članovima, kao i drugim licima prisutnim na sednici;

4) dnevni red sednice;

5) pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja;

6) sažet prikaz rasprave o pitanjima iz dnevnog reda sednice i ime svakog lica koje je glasalo "za" ili "protiv" ili se uzdržalo od glasanja;

7) odluke koje su donete na sednici;

8) vreme zaključenja sednice.

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora sačinjava se najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice i šalje se svim članovima Nadzornog odbora koji imaju rok od 3 dana da upute pismene primedbe na tekst zapisnika Predsedniku Nadzornog odbora i Sekretaru.  O eventualnim primedbama na zapisnik Nadzorni odbor raspravlja na narednoj sednici Nadzornog odbora.

Član 20

Svi podaci koji su uneti u zapisnik moraju odgovarati stvarnom toku sednice Nadzornog odbora.

Za uredno i istinito sačinjavanje zapisnika sa sednice Nadzornog odbora odgovoran je predsednik Nadzornog odbora.

Zapisnik se podnosi Nadzornom odboru na usvajanje na prvoj narednoj sednici. Predsednik Nadzornog odbora vodi registar zapisnika sednica Nadzornog odbora i dužan je da omogući svakom članu Nadzornog odbora na njihov zahtev, uvid u taj registar.

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora potpisuju predsednik Nadzornog odbora ili drugo lice koje je predsedavalo sednicom.

V REŠAVANJE SUKOBA INTERESA

Član 21

Svaki član Nadzornog odbora je dužan da bez odlaganja obavesti Nadzorni odbor o postojanju sukoba interesa između njega i Komore.

Član 22

Predsednik Nadzornog odbora je dužan da u kratkom roku sazove sednicu Nadzornog odbora radi donošenja odluke o odobrenju ili odbijanju odobrenja pravnog posla u kome postoji sukob interesa.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

O pravilnoj primeni ovog poslovnika stara se predsednik Nadzornog odbora.

Član 24

Ovaj poslovnik objavljuje se na internet stranici Komore i stupa na snagu dana 1.11.2014 godine.

 

U Beogradu, dana 24.10.2014. godine

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

 

 Jelena Stanković Miković

 

2021 © СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА. | www.komoraizvrsitelja.rs  WiLANd
POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA | Komora Izvršitelja

Error

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc:2773) in drupal_send_headers() (line 1232 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in drupal_page_footer() (line 2779 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.