КОНКУРС - БИЛТЕН КОМОРЕ

Комора јавних извршитеља обавештава правничку и другу научну и стручну јавност да расписује

КОНКУРС

за пријем и објављивање писаних радова - реферата поводом објављивања шестог броја Билтена Коморе јавних извршитеља.

Одлуку о објављивању доноси уређивачки одбор Билтена, с тим што радови претходно морају да буду позитивно оцењени од стране независног рецензента, коме примљене радове прослеђује уређивачки одбор.

Ауторска накнада износи 16.000,00 динара нето по раду, без обзира на број аутора појединачног рада и биће исплаћена само ауторима радова прихваћених за објављивање од стране уређивачког одбора.

Аутор је обавезан да на првој страници рада наведе своје име, презиме, звање и занимање, потпуну адресу за пријем поште и контакт телефон. Радови, који не садрже наведене податаке, неће бити узети у разматрање. Приликом сачињавања рада, аутор је дужан да се придржава Упутства за ауторе, које се заједно са овим конкурсом објављује на интернет страници Коморе извршитеља.

Радове слати искључиво на aдресу електронске поште: office@komoraizvrsitelјa.rs до 31.10.2018. године.

Аутори ће бити обавештени да ли је рад прихваћен.