КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО - ИНФОРМАТИЧАР

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/menu.inc).

На основу Одлуке Извршног одбора донете на седници одржаној дана 09.01.2015. године, а у складу са чланом 47. Статута Коморе извршитеља Републике Србије, председник Извршног одбора Коморе извршитеља дана 26.01.2015. године расписује 

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
ИНФОРМАТИЧАР

Опис послова: одржавање и унапређење постојеће информатичке инфраструктуре, администрација и одржавање постојећег веб-сајта Коморе извршитеља, стара се о несметаном протоку података у оквиру информационог система Коморе извршитеља, израда и форматирање свих потребних извештаја, као и сви остали послови из делокруга рада по налогу председника и чланова извршног одбора Коморе извршитеља.

За наведено радно место кандидат мора да поседује следећа знања:
• Познавање PC  хардвера
• Напредно познавање пакета МС Оffice (обавезно Word I Exel)
• Рад у оперативном систему МС windows, као и његово одржавање
• Познавање Open Office.оrg пакета
• Познавање ЛАН мрежа
• Напредно коришћење интернета
• Знање енглеског језика
• Добре организацијске и комуникацијске способности
• Способност за тимски рад

Као предности ће се сматрати:
• Познавање html/css/php/Мysql
• Познавање рада у неком од CMS система Jooma, Drupal, Wordpress (првенствено Drupal)
• Претходно искуство у раду на сличним пословима 
 

За наведено радно место кандидат мора испуњавати следеће услове:
• Да је држављанин Републике Србије
• Да је пунолетно лице
• Да има општу здравствену способност
• Висока или виша стручна спрема информатичког смера
• Да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

 
За кандидате може бити оргнизовано полагање теста или усмени разговор ради одабира.
Изабрани кандидат ће провести три месеца на пробном раду.
 

Кандидати су обавезни да доставе следећа документа:
• Уверење о држављанству 
• Извод из матичне књиге рођених 
• Оверена фотокопија дипломе
• Уверење да кандидат није осуђиван и да није под истрагом
• Доказ о радном стажу (фотокопија радне књижице или потврда послодавца)
• Лекарско уверење
• Радна биографија са контакт телефоном и адресом
 

Пријаве се подносе у року од 5 дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:
Комора извршитеља Републике Србије
Улица Његошева 73
11000 Београд

Јавни оглас је објављен на интернет презентацији Коморе извршитеља (www.komoraizvrsitelja.rs  ).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија ће одбацити. 
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
 

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Неда Петровић. Детаљније информације се могу добити електронском поштом на адресу office@komoraizvrsitelja.rs  и на број тел. 011/41 41 144

2021 © СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА. | www.komoraizvrsitelja.rs  WiLANd
КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО - ИНФОРМАТИЧАР | Komora Izvršitelja

Error

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc:2773) in drupal_send_headers() (line 1232 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in drupal_page_footer() (line 2779 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.